Thu nhập giữ lại là lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp theo thời gian sau khi trừ đi cổ tức và được sử dụng cho các hoạt động khác nhằm mục đích tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai

Lợi nhuận giữ lại là gì? Tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng

Lợi nhuận giữ lại của công ty cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty . Bằng cách phân tích thu nhập giữ lại của công ty, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời, dòng tiền và tiềm năng đầu tư trong tương lai của công ty.

Thu nhập giữ lại đề cập đến phần lợi nhuận của công ty không được chia dưới dạng cổ tức cho các cổ đông. Thay vào đó, chúng được giữ trong công ty để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh khác nhau. Các hoạt động này có thể là vận hành, trả nợ hoặc đầu tư- nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng khác.

Thu nhập giữ lại là một thành phần thiết yếu của kế toán tài chính, vì chúng đại diện cho lợi nhuận tích lũy của một công ty theo thời gian.

 • Tăng trưởng trong tương lai: Nó cung cấp một nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư trong tương lai, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, các dòng sản phẩm mới hoặc mở rộng sang các thị trường mới.
 • Quản lý nợ : Thu nhập giữ lại cũng có thể được sử dụng để trả nợ, điều này có thể làm giảm chi phí lãi vay và cải thiện xếp hạng tín dụng của công ty.
 • Quỹ Khẩn cấp : Ngoài ra, thu nhập giữ lại có thể giúp các công ty vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế, vì họ cung cấp một khoản tiền đệm để duy trì hoạt động trong thời kỳ khó khăn.

Thu nhập giữ lại là một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác. Nó là một chỉ số về khả năng sinh lời và sức khỏe tài chính dài hạn của một công ty. Bằng cách giữ lại thu nhập, một công ty có thể chứng minh cam kết tăng trưởng và ổn định tài chính của mình. Lợi nhuận giữ lại cũng có thể mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức tiềm năng trong tương lai hoặc tăng giá cổ phiếu .

Hãy tìm hiểu thêm về khái niệm thu nhập giữ lại.

 • #1. Nhà đầu tư phải biết về lợi nhuận giữ lại
 • #2. Tính toán lợi nhuận giữ lại
 • #3. Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại
 • #4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

1. Nhà đầu tư phải biết về lợi nhuận giữ lại

Tại sao nhà đầu tư phải có kiến thức chi tiết về lợi nhuận giữ lại? Vì đó là tiền của cổ đông .

Khi chúng ta mua cổ phiếu của một công ty, chúng ta thực sự đang mua một phần lợi nhuận ròng (PAT) của công ty đó. Về mặt kỹ thuật, lợi nhuận ròng là tiền của chủ sở hữu . Chủ sở hữu là ai? Đó là các cổ đông. Làm thế nào cổ đông có thể nắm giữ lợi nhuận ròng?

Đó có thể là dưới hình thức cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại là một phần lợi nhuận của công ty không được chia dưới dạng cổ tức. Hầu hết các công ty thường giữ lại một phần lợi nhuận ròng của họ và phần lợi nhuận giữ lại này được hiển thị dưới dạng “ Dự trữ & Thặng dư” trong bảng cân đối kế toán của họ .

2. Tính toán lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại có thể được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng (PAT) của công ty trừ đi tổng số cổ tức trả cho cổ đông trong một khoảng thời gian xác định. Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau:

 • Thu nhập giữ lại ban đầu đề cập đến số dư thu nhập giữ lại từ giai đoạn trước (giả sử năm tài chính 2020-21). Nó đóng vai trò là điểm khởi đầu để tính toán thu nhập giữ lại của giai đoạn hiện tại.
 • Lợi nhuận ròng (PAT) đề cập đến tổng lợi nhuận mà công ty kiếm được trong giai đoạn hiện tại (giả sử trong năm tài chính 2021-22).
 • Cổ tức là phần lợi nhuận được chia cho các cổ đông dưới dạng tiền mặt trong giai đoạn hiện tại (năm tài chính 2021-22).

Việc tính toán thu nhập giữ lại là một khía cạnh quan trọng của kế toán tài chính, vì nó cung cấp thông tin có giá trị về khả năng tạo ra lợi nhuận và giữ lại thu nhập của công ty cho sự phát triển trong tương lai.

Ví dụ dưới đây là hình ảnh của cổ phiếu QTP trong bảng cân đối kế toán

3. Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại là một thành phần quan trọng đối với sức khỏe tài chính của công ty. Chúng đại diện cho phần lợi nhuận được giữ trong công ty để sử dụng trong tương lai. Thu nhập giữ lại đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của công ty, tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng, trả cổ tức cho cổ đông và thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán.

 • Nó tài trợ cho các hoạt động điều hành : Một trong những mục đích sử dụng chính của thu nhập giữ lại là tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra của công ty. Bằng cách giữ lại thu nhập, một công ty có thể đảm bảo rằng họ có đủ tiền để trang trải các chi phí hàng ngày, chẳng hạn như tiền lương, tiền thuê nhà và các chi phí hoạt động khác. Điều này có thể giúp cải thiện sự ổn định tài chính của công ty và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài chính bên ngoài, chẳng hạn như các khoản vay hoặc tài trợ vốn chủ sở hữu.
 • Nó tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng trong tương lai : Lợi nhuận giữ lại cũng cung cấp một nguồn tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai. Những sáng kiến này có thể là R&D, dòng sản phẩm mới (CAPEX) hoặc mở rộng sang các thị trường mới. Một công ty có thể đầu tư vào những cơ hội tăng trưởng này mà không cần phải phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài, vốn có thể tốn kém hơn hoặc khó có được.
 • Đảm bảo giá trị của cổ đông : Nó cũng có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc mua lại cổ phiếu từ thị trường thứ cấp. Mặc dù không phải tất cả các công ty đều trả cổ tức, nhưng những công ty có thể sử dụng lợi nhuận giữ lại của mình để tài trợ cho các khoản chi trả này. Đây có thể là một tính năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, vì cổ tức mang lại nguồn thu nhập ổn định và có thể làm tăng giá cổ phiếu của công ty.
 • Trả hết nợ : Lợi nhuận giữ lại cũng được sử dụng để trả các khoản vay đã phát sinh (thành phần chính).

a. Cách sử dụng lợi nhuận giữ lại (Biểu diễn sơ đồ)

Sơ đồ biểu diễn việc áp dụng lợi nhuận giữ lại này giải thích cách một công ty tích lũy và sử dụng quỹ này.

 • Giai đoạn #1 : Công ty tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh của mình. Trừ tất cả các chi phí và thuế là lợi nhuận ròng của công ty. Sau khi chia cổ tức cho các cổ đông, phần còn lại là lợi nhuận giữ lại của công ty (Phần này bạn kiểm tra trong Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
 • Giai đoạn #2 : Lợi nhuận giữ lại của tất cả các năm trước được hiển thị dưới dạng lợi nhuận giữ lại tích lũy trong bảng cân đối kế toán của công ty. Khi công ty chuyển đổi tài sản lưu động phi tiền mặt thành tiền mặt (chẳng hạn như khoản phải thu của khách hàng), phần tiền mặt trong tài sản lưu động bắt đầu tăng lên.
 • Giai đoạn #3 : Trong giai đoạn này, tiền mặt với công ty đã sẵn sàng để sử dụng tiếp. Ưu tiên hàng đầu của bất kỳ công ty nào là quản lý vốn lưu động. Sau đó, họ có thể sử dụng số tiền mặt này để quản lý các ưu tiên khác như kế hoạch tăng trưởng trong tương lai, thanh toán cổ tức, trả nợ vay v.v.

b. Làm thế nào để biết, liệu Lợi nhuận giữ lại có được sử dụng đúng cách hay không?

Công ty đã giữ lại lợi nhuận để cải thiện lợi nhuận cho các cổ đông. 

Đó có thể bằng cách đảm bảo tăng giá thị trường nhanh hơn cho cổ phiếu của mình và thanh toán cổ tức định kỳ.

 • #A. Tăng thu nhập : Một công ty đang sử dụng lợi nhuận giữ lại của mình một cách hợp lý, bằng cách mở rộng và hiện đại hóa cơ sở của mình, cuối cùng sẽ tăng thu nhập (doanh thu).
 • #B. Tăng lợi nhuận ròng : Việc sử dụng hiệu quả lợi nhuận giữ lại sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Công ty sẽ chi tiêu ít hơn và kiếm được nhiều hơn. Do đó công ty sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • #C.Tăng EPS : Sự gia tăng lợi nhuận ròng cuối cùng dẫn đến EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) cao hơn. Đây phải là mục tiêu cuối cùng của một công ty. EPS tăng trưởng liên tục là một chỉ báo tốt về việc sử dụng hiệu quả lợi nhuận giữ lại.
 • #D. Giá thị trường tăng : Khi EPS tăng, giá thị trường cũng sẽ tăng với tốc độ tương tự. Các cổ đông thực sự được hưởng lợi từ việc giữ lại thu nhập trong một khoảng thời gian.

Một công ty hiển thị ROE, ROCE hoặc ROIC cao hoặc cải thiện là một chỉ báo mạnh mẽ về việc sử dụng hợp lý thu nhập giữ lại của công ty.

Đọc thêm kiến thức liên quan ở đây nha :

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại, những yếu tố quan trọng nhất là lợi nhuận ròng và chi trả cổ tức của công ty. Bằng cách hiểu các yếu tố này và phân tích lợi nhuận giữ lại của công ty, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể có được những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng dài hạn của công ty. Hãy cùng xem xét các yếu tố sau:

 1. Lợi nhuận ròng : Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại là lợi nhuận ròng (PAT) của công ty. Lợi nhuận ròng cao hơn có nghĩa là thu nhập giữ lại nhiều hơn, có thể được sử dụng để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai hoặc trả cổ tức.
 2. Cổ tức : Số tiền cổ tức trả cho cổ đông là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại. Nếu một công ty trả một phần lớn hơn lợi nhuận ròng (PAT) của mình dưới dạng cổ tức, thì nó sẽ có ít tiền giữ lại hơn cho các mục đích sử dụng quan trọng khác .
 3. Mua lại cổ phiếu : Nếu một công ty quyết định mua lại cổ phiếu của chính mình, điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại của công ty. Bằng cách mua lại cổ phiếu, công ty giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, điều này có thể làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Quá trình này cũng làm tăng giá cổ phiếu. Tuy nhiên, việc mua lại cũng làm giảm lượng lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng cho các mục đích khác.
 4. Ghi giảm tài sản : Giả sử một công ty cần ghi giảm tài sản trị giá 100 tỷ. Công ty phải ghi nhận chi phí 100 tỷ trong chi phí hoạt đông kinh doanh của mình. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng trong kỳ. Nếu lợi nhuận ròng, trước khi ghi giảm, là 50 tỷs. Sau đó, sau tăng 100 tỷ chi phí thì lợi nhuận ròng sẽ chỉ là 400 tỷ.
 5. Những thay đổi trong Quy tắc kế toán : Ví dụ: các công ty được phép phân bổ chi phí khấu hao và khấu hao (D&A) trong một khoảng thời gian dài hơn. Nhưng nếu quy tắc này thay đổi và công ty tính trước chi phí này, thì PAT của công ty sẽ giảm. Đổi lại, nó sẽ làm giảm thu nhập giữ lại tiềm năng của công ty do quy tắc kế toán đã thay đổi này. 
 6. Giao dịch ngoại tệ : Nếu một công ty ghi lại các tài khoản trong bảng cân đối kế toán của mình bằng nhiều loại tiền tệ, thì những biến động về tỷ giá hối đoái có thể thay đổi nó. Những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản, nợ phải trả và doanh thu của công ty, điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập ròng và do đó, thu nhập được giữ lại.

# Khấu hao ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại như thế nào?

Phương sẽ chia sẻ với bạn sự nhầm lẫn của cá nhân mình liên quan đến “chi phí khấu hao” và ảnh hưởng của nó đối với thu nhập giữ lại. Vì khấu hao là một khoản chi phí không dùng tiền mặt nên mình nghĩ, tại sao nó không được chuyển sang bảng cân đối kế toán (cùng với lợi nhuận ròng giữ lại) và được cộng vào lợi nhuận giữ lại tích lũy?

[ Sự nhầm lẫn : Khấu hao được tính trong báo cáo KQKD sẽ làm tăng dự trữ. Nhưng trong thực tế, do khấu hao, lợi nhuận giữ lại bị giảm (do lợi nhuận ròng giảm)]

Để giải tỏa sự nhầm lẫn này, chúng ta sẽ phải hiểu chi phí khấu hao là gì và dòng tiền xảy ra liên quan đến khấu hao như thế nào.

Giả sử có một công ty đã mua thiết bị vào ngày 19 tháng 3 trị giá 500 tỷ. Tuổi thọ của thiết bị này là 4 năm.

Dòng tiền : Vào ngày mua thiết bị (ngày 19 tháng 3), công ty đã thanh toán đầy đủ 500 tỷ cho nhà cung cấp của mình. Khoản tiền mặt này sẽ được báo cáo như thế nào trong báo cáo tài chính của công ty?

Việc rút tiền thực tế do mua thiết bị đã xảy ra vào ngày 19 tháng 3. Nhưng điều tương tự không cần phải được báo cáo ngay lập tức dưới dạng chi phí trong báo cáo KQKD. Chi phí mua thiết bị có thể được trải đều trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị dưới dạng khấu hao.

Trong trường hợp này, tuổi thọ của thiết bị là 4 năm. Do đó, 500 tỷ được phân bổ đồng đều thành 125 tỷ trong 4 năm tới (125 × 4 = 500).

Suy luận: Mặc dù khấu hao là chi phí không dùng tiền mặt cho năm hiện tại, nhưng việc rút tiền mặt đã xảy ra trong quá khứ. Khấu hao hiện tại được báo cáo là sự điều chỉnh của chi phí đã thanh toán. Do chi phí khấu hao không dùng tiền mặt nên không có thêm tiền mặt nhàn rỗi với công ty. Do đó, chúng ta không thể thêm khấu hao vào lợi nhuận giữ lại của công ty.

Phần kết luận

Thu nhập giữ lại là một khía cạnh thiết yếu của báo cáo tài chính của công ty. Hiểu chúng là rất quan trọng đối với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Thu nhập giữ lại cho biết khả năng sinh lời của công ty và khả năng tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng hoặc trả cổ tức.

Bằng cách phân tích thu nhập giữ lại của công ty, các bên liên quan có thể thu được những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính và triển vọng dài hạn của công ty.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại. Bằng cách ghi nhớ những yếu tố này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư vào một công ty cụ thể.

Chúc bạn đầu tư vui vẻ.

 

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chỉ số NIM trong ngân hàng là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

Chỉ số NIM trong ngân hàng được sử dụng với mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Đây cũng là chỉ số được áp dụng rộng rãi, giúp các nhà đầu tư xác định hiệu quả thu nhập của những khoản cho vay và phải trả lãi cho tổ chức tài chính. Định nghĩa chỉ số NIM NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là biên lãi ròng là tỷ suất sinh lời phổ biến được các ngân hàng sử dụng, giúp họ xác định mức độ thành công của các công ty trong việc

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
FED là gì? Chính sách lãi suất của FED ảnh hưởng đến bạn như thế nào

FED là Cục Dự trữ Liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được gọi là lãi suất quỹ liên bang, là lãi suất mà các ngân hàng và hiệp hội tín dụng vay và cho vay lẫn nhau. Nó được Cục Dự trữ Liên bang xác định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những thay đổi đối với tỷ lệ này ảnh hưởng đến người tiêu dùng vì chúng có thể ảnh hưởng đến lãi suất trên

Xem Thêm
Tài Chính Cá Nhân
Kelly Pham
5 lợi ích của thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng cao

Hạn mức tín dụng cao có tốt hay không? Hạn mức tín dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà người thân mình hỏi liên tục khi họ được nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Vì thế mình sẽ làm một bài chia sẻ chi tiết về thẻ tín dụng dưới góc nhìn cá nhân đã có kinh nghiệm sử dụng thẻ. Hạn mức tín dụng đó là giới hạn tín dụng là số tiền tín dụng cao nhất mà người cho vay hoặc chủ nợ sẽ cho bạn vay. Giới hạn tín dụng có

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Break out là gì? Cách xác định và phương pháp giao dịch

Breakout là gì? Dấu hiệu nhận biết đã Break out thành công trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng Break Out hay còn gọi là “Điểm phá vỡ” là một trong những tín hiệu quan trọng được sử dụng như một công cụ xác định điểm mua/bán trong phân tích kỹ thuật. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng thành thạo công cụ này như một phương pháp để giao dịch kiếm tiền thì phải hiểu thật chi tiết tín hiệu Break Out trong bài viết dưới đây. Vậy Breakout là

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bán khống là gì? Cách giao dịch

Bán khống là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL Bán khống hay còn được gọi là lệnh SHORT SELL. Đây là những thuật ngữ thường được sử dụng trong chứng khoán,forex, crypto, thị trường hàng hóa… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được Sell là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL. Vậy hãy cùng phuonginvestor.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé Sell (bán khống) là gì? Bán khống trong tiếng anh được gọi là short selling, short sell hoặc short. Nó được hiểu là việc bán một công cụ tài chính mà trader

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!