Thu nhập giữ lại là lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp theo thời gian sau khi trừ đi cổ tức và được sử dụng cho các hoạt động khác nhằm mục đích tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai

Lợi nhuận giữ lại là gì? Tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng

Lợi nhuận giữ lại của công ty cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty . Bằng cách phân tích thu nhập giữ lại của công ty, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời, dòng tiền và tiềm năng đầu tư trong tương lai của công ty.

Thu nhập giữ lại đề cập đến phần lợi nhuận của công ty không được chia dưới dạng cổ tức cho các cổ đông. Thay vào đó, chúng được giữ trong công ty để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh khác nhau. Các hoạt động này có thể là vận hành, trả nợ hoặc đầu tư- nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng khác.

Thu nhập giữ lại là một thành phần thiết yếu của kế toán tài chính, vì chúng đại diện cho lợi nhuận tích lũy của một công ty theo thời gian.

 • Tăng trưởng trong tương lai: Nó cung cấp một nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư trong tương lai, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, các dòng sản phẩm mới hoặc mở rộng sang các thị trường mới.
 • Quản lý nợ : Thu nhập giữ lại cũng có thể được sử dụng để trả nợ, điều này có thể làm giảm chi phí lãi vay và cải thiện xếp hạng tín dụng của công ty.
 • Quỹ Khẩn cấp : Ngoài ra, thu nhập giữ lại có thể giúp các công ty vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế, vì họ cung cấp một khoản tiền đệm để duy trì hoạt động trong thời kỳ khó khăn.

Thu nhập giữ lại là một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác. Nó là một chỉ số về khả năng sinh lời và sức khỏe tài chính dài hạn của một công ty. Bằng cách giữ lại thu nhập, một công ty có thể chứng minh cam kết tăng trưởng và ổn định tài chính của mình. Lợi nhuận giữ lại cũng có thể mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức tiềm năng trong tương lai hoặc tăng giá cổ phiếu .

Hãy tìm hiểu thêm về khái niệm thu nhập giữ lại.

 • #1. Nhà đầu tư phải biết về lợi nhuận giữ lại
 • #2. Tính toán lợi nhuận giữ lại
 • #3. Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại
 • #4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

1. Nhà đầu tư phải biết về lợi nhuận giữ lại

Tại sao nhà đầu tư phải có kiến thức chi tiết về lợi nhuận giữ lại? Vì đó là tiền của cổ đông .

Khi chúng ta mua cổ phiếu của một công ty, chúng ta thực sự đang mua một phần lợi nhuận ròng (PAT) của công ty đó. Về mặt kỹ thuật, lợi nhuận ròng là tiền của chủ sở hữu . Chủ sở hữu là ai? Đó là các cổ đông. Làm thế nào cổ đông có thể nắm giữ lợi nhuận ròng?

Đó có thể là dưới hình thức cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại là một phần lợi nhuận của công ty không được chia dưới dạng cổ tức. Hầu hết các công ty thường giữ lại một phần lợi nhuận ròng của họ và phần lợi nhuận giữ lại này được hiển thị dưới dạng “ Dự trữ & Thặng dư” trong bảng cân đối kế toán của họ .

2. Tính toán lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại có thể được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng (PAT) của công ty trừ đi tổng số cổ tức trả cho cổ đông trong một khoảng thời gian xác định. Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau:

 • Thu nhập giữ lại ban đầu đề cập đến số dư thu nhập giữ lại từ giai đoạn trước (giả sử năm tài chính 2020-21). Nó đóng vai trò là điểm khởi đầu để tính toán thu nhập giữ lại của giai đoạn hiện tại.
 • Lợi nhuận ròng (PAT) đề cập đến tổng lợi nhuận mà công ty kiếm được trong giai đoạn hiện tại (giả sử trong năm tài chính 2021-22).
 • Cổ tức là phần lợi nhuận được chia cho các cổ đông dưới dạng tiền mặt trong giai đoạn hiện tại (năm tài chính 2021-22).

Việc tính toán thu nhập giữ lại là một khía cạnh quan trọng của kế toán tài chính, vì nó cung cấp thông tin có giá trị về khả năng tạo ra lợi nhuận và giữ lại thu nhập của công ty cho sự phát triển trong tương lai.

Ví dụ dưới đây là hình ảnh của cổ phiếu QTP trong bảng cân đối kế toán

3. Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại là một thành phần quan trọng đối với sức khỏe tài chính của công ty. Chúng đại diện cho phần lợi nhuận được giữ trong công ty để sử dụng trong tương lai. Thu nhập giữ lại đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của công ty, tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng, trả cổ tức cho cổ đông và thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán.

 • Nó tài trợ cho các hoạt động điều hành : Một trong những mục đích sử dụng chính của thu nhập giữ lại là tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra của công ty. Bằng cách giữ lại thu nhập, một công ty có thể đảm bảo rằng họ có đủ tiền để trang trải các chi phí hàng ngày, chẳng hạn như tiền lương, tiền thuê nhà và các chi phí hoạt động khác. Điều này có thể giúp cải thiện sự ổn định tài chính của công ty và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài chính bên ngoài, chẳng hạn như các khoản vay hoặc tài trợ vốn chủ sở hữu.
 • Nó tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng trong tương lai : Lợi nhuận giữ lại cũng cung cấp một nguồn tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai. Những sáng kiến này có thể là R&D, dòng sản phẩm mới (CAPEX) hoặc mở rộng sang các thị trường mới. Một công ty có thể đầu tư vào những cơ hội tăng trưởng này mà không cần phải phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài, vốn có thể tốn kém hơn hoặc khó có được.
 • Đảm bảo giá trị của cổ đông : Nó cũng có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc mua lại cổ phiếu từ thị trường thứ cấp. Mặc dù không phải tất cả các công ty đều trả cổ tức, nhưng những công ty có thể sử dụng lợi nhuận giữ lại của mình để tài trợ cho các khoản chi trả này. Đây có thể là một tính năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, vì cổ tức mang lại nguồn thu nhập ổn định và có thể làm tăng giá cổ phiếu của công ty.
 • Trả hết nợ : Lợi nhuận giữ lại cũng được sử dụng để trả các khoản vay đã phát sinh (thành phần chính).

a. Cách sử dụng lợi nhuận giữ lại (Biểu diễn sơ đồ)

Sơ đồ biểu diễn việc áp dụng lợi nhuận giữ lại này giải thích cách một công ty tích lũy và sử dụng quỹ này.

 • Giai đoạn #1 : Công ty tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh của mình. Trừ tất cả các chi phí và thuế là lợi nhuận ròng của công ty. Sau khi chia cổ tức cho các cổ đông, phần còn lại là lợi nhuận giữ lại của công ty (Phần này bạn kiểm tra trong Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
 • Giai đoạn #2 : Lợi nhuận giữ lại của tất cả các năm trước được hiển thị dưới dạng lợi nhuận giữ lại tích lũy trong bảng cân đối kế toán của công ty. Khi công ty chuyển đổi tài sản lưu động phi tiền mặt thành tiền mặt (chẳng hạn như khoản phải thu của khách hàng), phần tiền mặt trong tài sản lưu động bắt đầu tăng lên.
 • Giai đoạn #3 : Trong giai đoạn này, tiền mặt với công ty đã sẵn sàng để sử dụng tiếp. Ưu tiên hàng đầu của bất kỳ công ty nào là quản lý vốn lưu động. Sau đó, họ có thể sử dụng số tiền mặt này để quản lý các ưu tiên khác như kế hoạch tăng trưởng trong tương lai, thanh toán cổ tức, trả nợ vay v.v.

b. Làm thế nào để biết, liệu Lợi nhuận giữ lại có được sử dụng đúng cách hay không?

Công ty đã giữ lại lợi nhuận để cải thiện lợi nhuận cho các cổ đông. 

Đó có thể bằng cách đảm bảo tăng giá thị trường nhanh hơn cho cổ phiếu của mình và thanh toán cổ tức định kỳ.

 • #A. Tăng thu nhập : Một công ty đang sử dụng lợi nhuận giữ lại của mình một cách hợp lý, bằng cách mở rộng và hiện đại hóa cơ sở của mình, cuối cùng sẽ tăng thu nhập (doanh thu).
 • #B. Tăng lợi nhuận ròng : Việc sử dụng hiệu quả lợi nhuận giữ lại sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Công ty sẽ chi tiêu ít hơn và kiếm được nhiều hơn. Do đó công ty sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • #C.Tăng EPS : Sự gia tăng lợi nhuận ròng cuối cùng dẫn đến EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) cao hơn. Đây phải là mục tiêu cuối cùng của một công ty. EPS tăng trưởng liên tục là một chỉ báo tốt về việc sử dụng hiệu quả lợi nhuận giữ lại.
 • #D. Giá thị trường tăng : Khi EPS tăng, giá thị trường cũng sẽ tăng với tốc độ tương tự. Các cổ đông thực sự được hưởng lợi từ việc giữ lại thu nhập trong một khoảng thời gian.

Một công ty hiển thị ROE, ROCE hoặc ROIC cao hoặc cải thiện là một chỉ báo mạnh mẽ về việc sử dụng hợp lý thu nhập giữ lại của công ty.

Đọc thêm kiến thức liên quan ở đây nha :

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại, những yếu tố quan trọng nhất là lợi nhuận ròng và chi trả cổ tức của công ty. Bằng cách hiểu các yếu tố này và phân tích lợi nhuận giữ lại của công ty, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể có được những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng dài hạn của công ty. Hãy cùng xem xét các yếu tố sau:

 1. Lợi nhuận ròng : Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại là lợi nhuận ròng (PAT) của công ty. Lợi nhuận ròng cao hơn có nghĩa là thu nhập giữ lại nhiều hơn, có thể được sử dụng để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai hoặc trả cổ tức.
 2. Cổ tức : Số tiền cổ tức trả cho cổ đông là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại. Nếu một công ty trả một phần lớn hơn lợi nhuận ròng (PAT) của mình dưới dạng cổ tức, thì nó sẽ có ít tiền giữ lại hơn cho các mục đích sử dụng quan trọng khác .
 3. Mua lại cổ phiếu : Nếu một công ty quyết định mua lại cổ phiếu của chính mình, điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại của công ty. Bằng cách mua lại cổ phiếu, công ty giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, điều này có thể làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Quá trình này cũng làm tăng giá cổ phiếu. Tuy nhiên, việc mua lại cũng làm giảm lượng lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng cho các mục đích khác.
 4. Ghi giảm tài sản : Giả sử một công ty cần ghi giảm tài sản trị giá 100 tỷ. Công ty phải ghi nhận chi phí 100 tỷ trong chi phí hoạt đông kinh doanh của mình. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng trong kỳ. Nếu lợi nhuận ròng, trước khi ghi giảm, là 50 tỷs. Sau đó, sau tăng 100 tỷ chi phí thì lợi nhuận ròng sẽ chỉ là 400 tỷ.
 5. Những thay đổi trong Quy tắc kế toán : Ví dụ: các công ty được phép phân bổ chi phí khấu hao và khấu hao (D&A) trong một khoảng thời gian dài hơn. Nhưng nếu quy tắc này thay đổi và công ty tính trước chi phí này, thì PAT của công ty sẽ giảm. Đổi lại, nó sẽ làm giảm thu nhập giữ lại tiềm năng của công ty do quy tắc kế toán đã thay đổi này. 
 6. Giao dịch ngoại tệ : Nếu một công ty ghi lại các tài khoản trong bảng cân đối kế toán của mình bằng nhiều loại tiền tệ, thì những biến động về tỷ giá hối đoái có thể thay đổi nó. Những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản, nợ phải trả và doanh thu của công ty, điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập ròng và do đó, thu nhập được giữ lại.

# Khấu hao ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại như thế nào?

Phương sẽ chia sẻ với bạn sự nhầm lẫn của cá nhân mình liên quan đến “chi phí khấu hao” và ảnh hưởng của nó đối với thu nhập giữ lại. Vì khấu hao là một khoản chi phí không dùng tiền mặt nên mình nghĩ, tại sao nó không được chuyển sang bảng cân đối kế toán (cùng với lợi nhuận ròng giữ lại) và được cộng vào lợi nhuận giữ lại tích lũy?

[ Sự nhầm lẫn : Khấu hao được tính trong báo cáo KQKD sẽ làm tăng dự trữ. Nhưng trong thực tế, do khấu hao, lợi nhuận giữ lại bị giảm (do lợi nhuận ròng giảm)]

Để giải tỏa sự nhầm lẫn này, chúng ta sẽ phải hiểu chi phí khấu hao là gì và dòng tiền xảy ra liên quan đến khấu hao như thế nào.

Giả sử có một công ty đã mua thiết bị vào ngày 19 tháng 3 trị giá 500 tỷ. Tuổi thọ của thiết bị này là 4 năm.

Dòng tiền : Vào ngày mua thiết bị (ngày 19 tháng 3), công ty đã thanh toán đầy đủ 500 tỷ cho nhà cung cấp của mình. Khoản tiền mặt này sẽ được báo cáo như thế nào trong báo cáo tài chính của công ty?

Việc rút tiền thực tế do mua thiết bị đã xảy ra vào ngày 19 tháng 3. Nhưng điều tương tự không cần phải được báo cáo ngay lập tức dưới dạng chi phí trong báo cáo KQKD. Chi phí mua thiết bị có thể được trải đều trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị dưới dạng khấu hao.

Trong trường hợp này, tuổi thọ của thiết bị là 4 năm. Do đó, 500 tỷ được phân bổ đồng đều thành 125 tỷ trong 4 năm tới (125 × 4 = 500).

Suy luận: Mặc dù khấu hao là chi phí không dùng tiền mặt cho năm hiện tại, nhưng việc rút tiền mặt đã xảy ra trong quá khứ. Khấu hao hiện tại được báo cáo là sự điều chỉnh của chi phí đã thanh toán. Do chi phí khấu hao không dùng tiền mặt nên không có thêm tiền mặt nhàn rỗi với công ty. Do đó, chúng ta không thể thêm khấu hao vào lợi nhuận giữ lại của công ty.

Phần kết luận

Thu nhập giữ lại là một khía cạnh thiết yếu của báo cáo tài chính của công ty. Hiểu chúng là rất quan trọng đối với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Thu nhập giữ lại cho biết khả năng sinh lời của công ty và khả năng tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng hoặc trả cổ tức.

Bằng cách phân tích thu nhập giữ lại của công ty, các bên liên quan có thể thu được những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính và triển vọng dài hạn của công ty.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại. Bằng cách ghi nhớ những yếu tố này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư vào một công ty cụ thể.

Chúc bạn đầu tư vui vẻ.

 

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
VHC- Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ Q4/2023

VHC- Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cá tra ở thị trường trong nước và quốc tế. VHC có những catalyst nào xứng đáng để đầu tư trong 2 quý cuối năm thì trong bài phân tích ngắn hôm nay mình sẽ cùng điểm qua một số thông tin cơ bản sau 1. Cập nhật KQKD 6T2023 của VHC thấp do khó khăn tiếp tục kéo dài Doanh thu thuần (DTT) của VHC giảm 34% so với cùng kỳ (svck) xuống 4.945 tỷ đồng trong 6T23 do 1) nhu

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!