GIẢI BÀI TOÁN ĐẦU TƯ BẰNG EXCEL

Có công thức đầu tư thành công không? Theo Phương là có đấy, nhưng theo một cách khác hơn, đó là dựa vào những thứ sẵn có hằng ngày của chúng ta.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta thấy một số câu hỏi đầu tư phổ biến nhất được trả lời dễ dàng bằng cách sử dụng excel.

Nhưng tại sao phải thực hiện những phép tính dài dòng đó trong khi excel có một số công thức có sẵn có thể cho kết quả nhanh hơn.

Vì vậy, hãy xem cách excel trả lời các truy vấn đầu tư của chúng tôi.

# Q1. CÓ THỂ TẠO RA BAO NHIÊU TIỀN TRONG TƯƠNG LAI BẰNG CÁCH ĐẦU TƯ VÀO SIP?

Giả sử bạn muốn đầu tư vào quỹ mở.

Bạn muốn bắt đầu SIP 1 triệu / tháng trong 10 năm tới.

Bạn đầu tư vào một quỹ mở (Quỹ cân bằng: đa dạng danh mục gồm cả cổ phiếu và trái phiếu), dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận 15% mỗi năm.

Bạn có thể tham khảo: Chương trình đầu tư định kỳ SIP của Quỹ mở VCBF

Những gì sẽ được tạo ra sau năm thứ 10?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng công thức “Giá trị tương lai” của excel.

Công thức giá trị tương lai như sau:

Giá trị tương lai = FV (rate, nper, pmt, pv, type)

Hãy xem mỗi thuật ngữ được sử dụng bên trong công thức có nghĩa là gì:

 • Rate (Tỷ suất/)  – Là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ quỹ mở  (15% / 12) . Chúng ta đang chia nó cho 12, vì chúng ta đang thanh toán hàng tháng. Vì vậy, lợi nhuận được tích lũy mỗi tháng.
 • Nper  – Khoảng thời gian mà tiền được đầu tư trong năm hoặc tháng  (10 năm x 12 tháng) .
 • Pmt  – Giá trị SIP được đầu tư mỗi tháng  (-1.000.000 Vnd) . Giá trị được hiển thị bằng (-) khi tiền mặt đang chảy ra khỏi túi của chúng ta.
 • Pv  – Giá trị đầu tư ban đầu, trong trường hợp này không có khoản đầu tư lớn, do đó giá trị của nó sẽ bằng 0  (0 Vnd) .
 • Type  – Đặt số không (0) cho cuối kỳ hoặc đặt một (1) cho đầu kỳ. Trong SIP, khoản thanh toán đến hạn vào cuối kỳ. Do đó, chúng ta sẽ sử dụng số không  (0) .

# CÔNG THỨC GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI:

Chúng ta muốn biết tổng giá trị của Kế hoạch Đầu tư có hệ thống (SIP) vào cuối năm thứ 10 là bao nhiêu.

Vì vậy, bây giờ, hãy bắt đầu đặt các giá trị và cố gắng tìm câu trả lời:

Giá trị tương lai = FV (tỷ lệ, nper, pmt, pv, loại)

= FV (15% / 12, 10 * 12, -1000000, 0, 0)

Giá trị tương lai của SIP là 275.217.058 Vnd

# Q2. CÓ THỂ THỂ TẠO RA BAO NHIÊU TIỀN TRONG TƯƠNG LAI BẰNG CÁCH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP?

Câu trả lời đầu tư sử dụng excel -2

Giả sử bạn muốn đầu tư vào quỹ mở.

Bạn muốn đầu tư tổng cộng 120 triệu và giữ số tiền này đầu tư trong 10 năm tới.

Bạn đầu tư vào một quỹ mở, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận 15% mỗi năm.

Những gì sẽ được xây dựng sau năm thứ 10?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng lại công thức “Giá trị tương lai” của excel

Công thức giá trị tương lai như sau:

Giá trị tương lai = FV (rate, nper, pmt, pv, Type)

Hãy xem mỗi thuật ngữ được định giá như thế nào trong ví dụ này:

 • Tỷ lệ  –  15% .
 • Nper  –  10 năm .
 • Pmt  – không có SIP, do đó pmt sẽ bằng không  (0) .
 • Pv  – Trong trường hợp này, có một khoản đầu tư một lần là  -120.000.000
 • Type  – Đây cũng là khoản thanh toán đến hạn vào cuối kỳ. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng số không (0) .

#CÔNG THỨC GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI:

Giá trị tương lai = FV (rate, nper, pmt, pv, type)

= FV (15%, 10, 0, -120000000, 0)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư trả một lần là 485,466,929 Vnd

# Q3. ĐẦU TƯ BAO NHIÊU ĐỂ TẠO RA THU NHẬP 10 TRIỆU/ THÁNG?

Giả sử bạn muốn đầu tư một số tiền để tạo thu nhập hàng tháng.

Bạn muốn đầu tư một số tiền một lần và kiếm thu nhập hàng tháng trong 10 năm tới.

Bạn quyết định đầu tư vào quỹ mở, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận 15% mỗi năm.

Công thức Giá trị hiện tại là như sau:

Giá trị hiện tại = PV (Rate, nper, pmt, pv, type)

Hãy xem mỗi thuật ngữ được định giá như thế nào trong ví dụ này:

 • Rate  –  15% .
 • Nper  –  10 năm .
 • Pmt  –  + Rs.10,000  [giá trị sẽ là (+) khi dòng tiền vào túi].
 • Pv  – Không có khoản đầu tư lớn. Do đó, nó sẽ không  (0) .
 • Loại  – Đây cũng là khoản thanh toán đến hạn vào cuối kỳ. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng số không (0) .

# CÔNG THỨC GIÁ TRỊ HIỆN TẠI:

Chúng ta muốn biết hiện tại một người phải đầu tư bao nhiêu tiền để bắt đầu kiếm được thu nhập hàng tháng là 10 triệu / tháng trong 10 năm tới.

Có nghĩa là, chúng ta muốn biết Giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Do đó, chúng ta đang sử dụng công thức Giá trị hiện tại.

Giá trị hiện tại = PV (rate, nper, pmt, pv, type)

= PV (8% / 12, 10 * 12, 10000, 0, 0)

Giá trị hiện tại của khoản đầu tư một lần sẽ được thực hiện là.824.214.809 Vvd

# Q4. GIÁ TRỊ 10 TRIỆU CỦA NGÀY HÔM NAY, 12 NĂM NỮA SẼ LÀ BAO NHIÊU?

Chúng ta biết rằng, theo thời gian, sức mua của tiền tệ sẽ giảm xuống.

Vì vậy, một đô la của ngày hôm nay mạnh hơn một đô la trong 12 năm sau.

Tại sao điều này xảy ra?

Tìm hiểu về giá trị thời gian của tiền từ đây …

Để đơn giản, Phương giả định rằng nguyên nhân của sự mất giá tiền tệ (theo thời gian) là lạm phát.

Sẽ là một giả định an toàn khi coi lạm phát trung bình ở Việt Nam trong 12 năm tới là 5%.

Có nghĩa là, mỗi năm giá trị của Việt Nam đồng của chúng ta giảm 5%.

Vậy giá trị của 10 triệu, 12 năm nữa sẽ là bao nhiêu?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng lại công thức “Giá trị tương lai” của excel

Công thức giá trị tương lai như sau:

Giá trị tương lai = FV (rate, nper, pmt, pv, type)

Hãy xem mỗi thuật ngữ được định giá như thế nào trong ví dụ này:

 • Tỷ lệ  > – 5%  (giá trị âm được sử dụng vì lạm phát ăn mòn tiền của chúng ta).
 • Nper  –  12 năm .
 • Pmt  – không có SIP, do đó pmt sẽ bằng không  (0) .
 • Pv  – Trong trường hợp này, có một giá trị gộp được xem xét là – 10 triệu  (giá trị âm được sử dụng là dòng tiền chảy ra từ túi của chúng ta).
 • Type  – Đây cũng là khoản thanh toán đến hạn vào cuối kỳ. Do đó, chúng ta sẽ sử dụng số không (0) .

#CÔNG THỨC GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI:

Chúng ta muốn biết giá trị của 10 triệu sẽ là bao nhiêu do tác động bào mòn của lạm phát.

Có nghĩa là, chúng ta muốn biết Giá trị tương lai của tiền chúng ta.

Vì vậy, bây giờ, hãy bắt đầu đặt các giá trị và cố gắng tìm câu trả lời:

Giá trị tương lai = FV (rate, nper, pmt, pv, type)

= FV (-5%, 12, 0, -10000000, 0)

Giá trị tương lai của 10.000 Rs, 12 năm tới sẽ là 5.403.601 Vnd 

# Q5. ĐẦU TƯ TIỀN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TẠO THU NHẬP?

Giả sử có bạn có sẵn 10 tỷ để đầu tư.

Vì giá trị lớn, bạn muốn cẩn thận hơn trong khi đặt số tiền này vào công việc.

Điều đầu tiên bạn làm là tự kiểm tra tính cách đầu tư của mình.

Bạn thấy rằng mình cảm thấy thoải mái hơn trong việc duy trì một  danh mục đầu tư cân bằng .

Danh mục đầu tư cân bằng là gì? Một danh mục đầu tư được cân bằng đồng đều giữa các khoản đầu tư liên kết nợ (trái phiếu) và vốn cổ phần (cổ phiếu)

Bạn cũng kiểm tra lại mức độ ưu tiên đầu tư của mình và nhận thấy rằng đối với mình, một nguồn thu nhập ổn định quan trọng hơn lợi nhuận cao trong tương lai.

Mặc dù điều đó cũng đúng, nhưng bạn không muốn thua hoàn toàn trước những lợi ích trong tương lai.

Đây là trường hợp điển hình của bất kỳ người trung lưu nào ở Việt Nam. Do đó, Phương nghĩ rằng, việc sử dụng ví dụ này sẽ thấy phù hợp với nhiều độc giả hơn.

Đối với một người như vậy, muốn tạo thu nhập, cách tiếp cận đầu tư nên là gì?

#BƯỚC ĐẦU TIÊN

 Bước đầu tiên phải là quyết định cách một người muốn đầu tư tiền của mình.

Ở đây người đó quyết định đầu tư tiền của mình vào hai phần:

 1. Tiền gửi cố định  – sẽ mang lại cho bạn thu nhập hàng tháng mong muốn .
 2. Quỹ mở cân bằng  – sẽ mang lại cho bạn sự tăng giá vốn cần thiết .

#BƯỚC THỨ HAI

Đây là bước định lượng yêu cầu về thu nhập.

 • Yêu cầu thu nhập hàng tháng hiện tại là 40 triệu / tháng.
 • Lạm phát bình quân 10 năm tới: 5% / năm.

Có nghĩa là, nếu yêu cầu thu nhập ngày thường là 40 triệu / tháng, theo thời gian, yêu cầu thu nhập này sẽ tăng lên do lạm phát.

THU NHẬP HÀNG THÁNG SẼ TĂNG LÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bảng trên nhấn mạnh rằng, trong thời gian 10 năm, yêu cầu thu nhập hàng tháng sẽ tăng từ 40 triệu lên 65.2 triệu do áp lực lạm phát.

Nó có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư?

Có nghĩa là, thay vì 40 triệu / tháng, thu nhập trung bình hàng tháng (trong 10 năm tới) là 56.9 triệu / tháng.

Trong những tháng đầu tiên, thu nhập bổ sung sẽ được tạo ra (nhiều hơn 40 triệu yêu cầu).

Nhà đầu tư không được sử dụng tiền thêm mới này. Thay vào đó, nó phải được đầu tư (giống như tiền gửi định kỳ của Ngân hàng).

Quỹ đã đầu tư sẽ được sử dụng trong những năm sau từ thứ 6 đến thứ 10 (xem bảng trên).

Vì vậy, trong bước thứ hai, chúng ta đã kết luận làm thế nào để đạt được yêu cầu thu nhập thực tế hàng tháng.

Trong ví dụ này, đó là 56.9 triệu / tháng, thay vì 40 triệu / tháng (trong 10 năm tới).

# BƯỚC THỨ BA

Bước thứ ba nên là xác định số tiền sẽ được đầu tư vào tiền gửi cố định để tạo ra 56.9 triệu / tháng trong 10 năm tới.

Từ bảng tính toán ở trên, rõ ràng là để tạo ra 56.9 triệu / tháng, số tiền đầu tư phải là 4,689,782,262 Vnd (làm tròn 4,7 tỷ)

Vì người đó có 10 tỷ để đầu tư, nếu anh ta sử dụng khoản gần 4,7 tỷ cho khoản tiền gửi cố định, số dư còn lại sẽ là 5,3 tỷ.

#BƯỚC THỨ TƯ

Bước thứ 4 sẽ là biết giá trị trong tương lai (sau 10 năm) của 5,3 tỷ khi đầu tư vào Balance Fund.

Từ bảng tính toán trên, bạn có thể hiểu rằng, sau 10 năm, 5,3 tỷ sẽ tăng lên trở thành 107,6 tỷ với tỷ suất sinh lời là 15% mỗi năm.

Con số thật kinh khủng khi chúng ta áp dụng phương pháp này

PHẦN KẾT LUẬN…

Chúng ta thường tính toán dài dòng trong excel để trả lời các câu hỏi đầu tư.

Nhưng bằng cách sử dụng các công thức đã xây dựng, bạn có thể nhanh chóng nhận được các câu trả lời đầu tư bằng excel.

Ban đầu, việc sử dụng các công thức có vẻ phức tạp, nhưng khi sử dụng lặp lại mọi thứ trở nên đơn giản

Trong bài đăng trên blog này, việc sử dụng công thức “Giá trị tương lai” và “Giá trị hiện tại” đã được giải thích với các ví dụ.

Phương hy vọng nó sẽ giúp ích và khuyến khích bạn bao gồm nhiều công thức này hơn để có được câu trả lời đầu tư bằng excel.

Chúc bạn đầu tư vui vẻ.

Đọc thêm: Kiến thức đầu tư cho người mới bắt đầu

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Blog
Kelly Pham
Lãi suất tăng cao hơn có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình bạn?

“Lãi suất tăng cao” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trong báo mạng trong thời gian gần đây. Khi lãi suất liên tục tăng mạnh và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Bây giờ, vào những ngày cuối năm 2022, tất cả mọi người đều nhắc đến vấn đề lãi suất tăng. Với nhiều người lãi suất tăng khiến họ vui mừng vì gửi tiết kiệm được lãi suất cao hơn nhưng số khác lại gặp nhiều rắc rối khi phải trả chi phí lãi cao hơn bình thường. Tỷ

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Có nên đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế ?

Đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế có lẽ là một ý tưởng mạo hiểm và liều lĩnh. Những thực tế những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất lại là những người chỉ thích đầu tư vào những giai đoạn như hiện nay. Vậy thực tế trong giai đoạn này có những yếu tố nào đủ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đầu tư? Một cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế có thể đồng nghĩa với việc biến động trên thị trường đầu tư ngày một

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chuẩn bị gì khi suy thoái kinh tế đang diễn ra?

“Suy thoái kinh tế” Chỉ cần nghe thấy từ đó có thể khiến một số người đau đầu, mất ăn mất ngủ phải chạy đến ngân hàng. Với lạm phát đang ngày một tăng và lãi suất tăng cao liên tục, bạn có thể đã nghe những lời đồn thổi rằng một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị để sống qua một cuộc suy thoái? Câu trả lời là bạn nên chuẩn bị tài chính của mình ổn định — đủ để bạn duy trì trong ít nhất 6

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Tỷ lệ free float là gì? Công thức và ý nghĩa đến việc lựa chọn cổ phiếu.

Với nhà đầu tư thì khái niệm cổ phiếu lưu hành là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi cổ phiếu lại có một tỷ lệ Free float khác nhau thể hiện chiến lược của doanh nghiệp cũng như tính cách của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy chắc hẳn bạn đang thắc mắc Free loat là gì? Tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư và công thức tính gì thì trong bài viết hôm nay Phương sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết cho mọi người. I.Khái niệm và đặc điểm

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành lớn nhất trong một thế kỷ, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát mức lạm phát và tỷ giá đang tăng mạnh. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 3 vẫn tăng trưởng mạnh 13.67% so với cùng kỳ 2021 nhưng đó là so sánh trên cùng nền thấp 2021 do ảnh hưởng của Covid và NHNN vẫn quyết định tăng lãi suất điều hành để bình ổn tỷ giá. Chúng ta xem xét những gì đang xảy ra, triển vọng

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bức thư Warren Buffet gửi cổ đông năm 1977

Bức thư gửi cổ đông vào năm 1977 của Thiên tài đầu tư Warren Buffett cung cấp những hiểu biết và kiến thức sâu sắc có giá trị. Những lá thư này chứa đầy những gợi ý về triết lý đầu tư được thực hành bởi ông. Bức thư thậm chí còn được yêu mến hơn vì hàng năm, kể từ năm 1977, bức thư của Buffett đi kèm với báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Chắc chắn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ có thể mơ ước được đầu tư như Buffett. Nhưng chúng ta

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!